ضرر میکنی آقای تلویزیون

۹۷/۰۷/۲۸ شماره 351 ۳۵۱
شماره 351 ۳۵۱
کاغذ وطن شماره ۳۵۱ ۹۷/۰۷/۲۸