ضمیر بیدار کوه صاحب الزمان و ثبت جهانی

۹۴/۱۱/۰۳ شماره 2250 ۲۲۵۰
شماره 2250 ۲۲۵۰
کرمان امروز شماره ۲۲۵۰ ۹۴/۱۱/۰۳