طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تصویب شد

۹۷/۱۰/۱۲ شماره 1351 ۱۳۵۱

۱۳۵۱

۴۵
شماره 1351 ۱۳۵۱
پیام ما شماره ۱۳۵۱ ۹۷/۱۰/۱۲