طرح منطقه ویژه گردشگری کرمان تدوین شد

۹۷/۰۲/۰۸ شماره 36 ۳۶
شماره 36 ۳۶
روشنفکری شماره ۳۶ ۹۷/۰۲/۰۸