ظریف با چه مجوزی با نمایندگان آمریکا صحبت کرده است ؟

۹۸/۰۵/۰۱ روزنامه حکمت بافت شماره 673 ۶۷۳
روزنامه حکمت بافت شماره 673 ۶۷۳
حکمت بافت شماره ۶۷۳ ۹۸/۰۵/۰۱