ظریف: به اختلافات داخلی آمریکا امید نبندیم

۹۷/۱۰/۲۵ شماره 1362 ۱۳۶۲

۱۳۶۲

۳۴
شماره 1362 ۱۳۶۲
پیام ما شماره ۱۳۶۲ ۹۷/۱۰/۲۵