ظریف هدفی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ندارد

۹۷/۰۹/۲۹ شماره 1340 ۱۳۴۰

۱۳۴۰

۳۲
شماره 1340 ۱۳۴۰
پیام ما شماره ۱۳۴۰ ۹۷/۰۹/۲۹