ظلم میتواند محل کار را تبدیل جهنم کند

۹۶/۱۲/۰۶ شماره 2390 ۲۳۹۰
شماره 2390 ۲۳۹۰
ندای وحدت شماره ۲۳۹۰ ۹۶/۱۲/۰۶