عاقبت پراید از زبان مدیرعامل سایپا

۹۸/۰۸/۰۴ روزنامه پیام ما شماره 1578 ۱۵۷۸

۱۵۷۸

۴۸
روزنامه پیام ما شماره 1578 ۱۵۷۸
پیام ما شماره ۱۵۷۸ ۹۸/۰۸/۰۴