عامل گروگانگیری در شهر کرمان دستگیر شدند

۹۶/۰۲/۱۳ شماره 2186 ۲۱۸۶
شماره 2186 ۲۱۸۶
ندای وحدت شماره ۲۱۸۶ ۹۶/۰۲/۱۳