عدم تامین بودجه از سوی شهرداری افتتاح پروژه آزادی را لغو کرد

۹۷/۰۷/۰۸ شماره 234 ۲۳۴

۲۳۴

۴۰
شماره 234 ۲۳۴
هفتواد شماره ۲۳۴ ۹۷/۰۷/۰۸