عرب پور مشاور فرهنگی استانداری کرمان در واکنش به خبر بر کناری اش بدلیل فعالعیت انتخاباتی: دروغ می گویند

۹۴/۰۹/۰۹ شماره 507 ۵۰۷

۵۰۷

۷۵
شماره 507 ۵۰۷
پیام ما شماره ۵۰۷ ۹۴/۰۹/۰۹