عزم جدی شرکت مس برای حفاظت از محیط زیست سرچشمه و خاتون آباد

۹۴/۰۸/۰۶ شماره 605 ۶۰۵
شماره 605 ۶۰۵
امیدکرمان شماره ۶۰۵ ۹۴/۰۸/۰۶