عشرت کردستانی عضو سابق والیبال نشسته : در دوومیدانی موفق تر خواهم بود

۹۶/۰۷/۲۶ شماره 27 ۲۷
شماره 27 ۲۷
آفاق ورزشی شماره ۲۷ ۹۶/۰۷/۲۶