عضو هیات مدیره انجمن پسته ایران مطرح می کند:دلال همیشه وجودش مثبت است

۹۷/۱۰/۰۴ شماره 50 ۵۰
شماره 50 ۵۰
صدای تاک شماره ۵۰ ۹۷/۱۰/۰۴