عقد قرارداد تکمیل پروژه فاضلاب شهر کرمان تا 45 روز آینده

۹۷/۰۸/۲۶ شماره 241 ۲۴۱

۲۴۱

۲۵
شماره 241 ۲۴۱
هفتواد شماره ۲۴۱ ۹۷/۰۸/۲۶