علت اصلی زیاد شدن زلزله های کرمان چیست؟

۹۷/۱۱/۳۰ شماره 437 ۴۳۷
شماره 437 ۴۳۷
کاغذ وطن شماره ۴۳۷ ۹۷/۱۱/۳۰