علت اصلی هشتاد درصد از آتش سوزی های مراتع استان کرمان گردشگران می باشند

۹۶/۱۲/۱۹ شماره 214 ۲۱۴

۲۱۴

۳۱
شماره 214 ۲۱۴
هفتواد شماره ۲۱۴ ۹۶/۱۲/۱۹