علوی:افراد دو تابعیتی حق اشتغال وتصدی مسولیت دولتی ندارند

۹۷/۰۸/۱۵ شماره 2523 ۲۵۲۳
شماره 2523 ۲۵۲۳
ندای وحدت شماره ۲۵۲۳ ۹۷/۰۸/۱۵