علیرضا افتخاری : به خاطر احمدی نژاد طناب خریدم تا خودکشی کنم

۹۴/۱۱/۱۱ شماره 555 ۵۵۵

۵۵۵

۱۰۶
شماره 555 ۵۵۵
پیام ما شماره ۵۵۵ ۹۴/۱۱/۱۱