علیرضا علوی تبار؛ تحلیلگر سیاسی پیرامون عبور از روحانی:فرصت تکرار خطاهای گذشته را نداریم

۹۶/۱۱/۲۱ شماره 130 ۱۳۰
شماره 130 ۱۳۰
نسیم امید شماره ۱۳۰ ۹۶/۱۱/۲۱