علیرغم مصوبه دولت بانک صادرات از پرداخت تسهیلات خودداری میکند

۹۷/۰۷/۱۶ شماره 47 ۴۷
شماره 47 ۴۷
روشنفکری شماره ۴۷ ۹۷/۰۷/۱۶