علی ارجمندی رئیس هیات سوار کاری استان :با برنتمه ریزی به رشد هیات سرعت داده ایم

۹۴/۱۰/۲۳ شماره 339 ۳۳۹
شماره 339 ۳۳۹
کرمان ورزشی شماره ۳۳۹ ۹۴/۱۰/۲۳