علی بابایی عضو معتمد هئیت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در کرمان شد

۹۶/۰۱/۳۰ شماره 2175 ۲۱۷۵
شماره 2175 ۲۱۷۵
ندای وحدت شماره ۲۱۷۵ ۹۶/۰۱/۳۰