علی رغم وعده افتتاح در 22 بهمن، زیرگذر آزادی افتتاح نشد!

۹۷/۱۱/۲۷ شماره 253 ۲۵۳

۲۵۳

۴۰
شماره 253 ۲۵۳
هفتواد شماره ۲۵۳ ۹۷/۱۱/۲۷