علی شفیعی فرماندار اسبق بم:هنوز کابوس می بینم

۹۷/۱۰/۰۵ شماره1345 ۱۳۴۵

۱۳۴۵

۰
شماره1345 ۱۳۴۵
پیام ما شماره ۱۳۴۵ ۹۷/۱۰/۰۵