علی مطهری:آملی لاریجانی تندرو یهای آیت الله جنتی را ندارد

۹۷/۱۰/۳۰ شماره 1366 ۱۳۶۶

۱۳۶۶

۲۱
شماره 1366 ۱۳۶۶
پیام ما شماره ۱۳۶۶ ۹۷/۱۰/۳۰