علی مطهری:حرف دل ترامپ معامله است

۹۸/۰۲/۲۳ شماره 1446 ۱۴۴۶

۱۴۴۶

۳۱
شماره 1446 ۱۴۴۶
پیام ما شماره ۱۴۴۶ ۹۸/۰۲/۲۳