عماد افروغ : برای مردمی که در مناطق تعیین شده برای اعتراض تجمع می کنند پرونده امنیتی درست نکنید

۹۷/۰۳/۲۳ شماره 39 ۳۹
شماره 39 ۳۹
روشنفکری شماره ۳۹ ۹۷/۰۳/۲۳