عمارت موسی خانی ، بزرگترین هتل سنتی استان کرمان

۹۴/۱۱/۱۸ شماره 287 ۲۸۷
شماره 287 ۲۸۷
پایان هفته شماره ۲۸۷ ۹۴/۱۱/۱۸