عمده برنامه های شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان اعلام شد

شماره ۷۴ ۷۴
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۴ ۹۶/۰۴/۱۳