عکاس کرمانی طلایی شد

۹۵/۰۷/۱۷ شماره 545 ۵۴۵
شماره 545 ۵۴۵
استقامت شماره ۵۴۵ ۹۵/۰۷/۱۷