ـخریب امیری از ساختمان «فرماندهی»

۹۶/۰۵/۳۱ شماره 56 ۵۶
شماره 56 ۵۶
صعودکرمان شماره ۵۶ ۹۶/۰۵/۳۱