فاصله گذاری اجتماعی

۹۹/۰۴/۰۸ روزنامه کرمان امروز شماره 3227 ۳۲۲۷
روزنامه کرمان امروز شماره 3227 ۳۲۲۷
کرمان امروز شماره ۳۲۲۷ ۹۹/۰۴/۰۸


۹۹/۰۲/۱۷ روزنامه کاغذوطن شماره 733 ۷۳۳
روزنامه کاغذوطن شماره 733 ۷۳۳
کاغذ وطن شماره ۷۳۳ ۹۹/۰۲/۱۷


۹۹/۰۲/۰۱ نشریه سپهربردسیر شماره 429 ۴۲۹
نشریه سپهربردسیر شماره 429 ۴۲۹
سپهربردسیر شماره ۴۲۹ ۹۹/۰۲/۰۱