لزوم بازنگری وظایف و اختیارات استانداران

۹۶/۰۷/۲۵ شماره 84 ۸۴
شماره 84 ۸۴
اقتصاد کرمان شماره ۸۴ ۹۶/۰۷/۲۵