لزوم توجه بیشتر به گردشگری روستایی

۹۵/۱۰/۲۸ شماره 65 ۶۵
شماره 65 ۶۵
اقتصاد کرمان شماره ۶۵ ۹۵/۱۰/۲۸