لزوم مشارکت حداکثری مردم بم در انتخابات شورای اسلامی شهر

۹۶/۰۱/۲۷ شماره 158 ۱۵۸

۱۵۸

۲۸
شماره 158 ۱۵۸
طلوع بم شماره ۱۵۸ ۹۶/۰۱/۲۷