لطفا آمار چاههای مجاز و غیر مجاز اهدائی به شهرداری را اعلام فرمائید

۹۶/۱۲/۱۹ شماره 214 ۲۱۴

۲۱۴

۳۱
شماره 214 ۲۱۴
هفتواد شماره ۲۱۴ ۹۶/۱۲/۱۹