لغو پروژه متروی کرمان در صورت قرار نگرفتن در برنامه ششم توسعه

۹۴/۰۸/۱۱ شماره 483 ۴۸۳

۴۸۳

۹۶
شماره 483 ۴۸۳
پیام ما شماره ۴۸۳ ۹۴/۰۸/۱۱