لوگی هوای کرمان روی مرز بحران

۹۴/۱۱/۱۰ شماره 515 ۵۱۵
شماره 515 ۵۱۵
استقامت شماره ۵۱۵ ۹۴/۱۱/۱۰