لیست اصول گرایان برای انتخابات شورای شهر کرمان اعلام شد

۹۶/۰۲/۱۳ شماره 2186 ۲۱۸۶
شماره 2186 ۲۱۸۶
ندای وحدت شماره ۲۱۸۶ ۹۶/۰۲/۱۳