لیست کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم تقدیم مجلس شد

۹۶/۰۵/۱۸ شماره 2257 ۲۲۵۷
شماره 2257 ۲۲۵۷
ندای وحدت شماره ۲۲۵۷ ۹۶/۰۵/۱۸