ماجرای بازدید سرزده رهبری از بم

۹۴/۱۰/۱۳ شماره 531 ۵۳۱
شماره 531 ۵۳۱
پیام ما شماره ۵۳۱ ۹۴/۱۰/۱۳