مانعی براس سرمایه گذاری در سیرجان وجود ندارد

۹۵/۰۴/۱۳ شماره 9 ۹
شماره 9 ۹
نگین سیرجان شماره ۹ ۹۵/۰۴/۱۳