مانع تخریب خانه شهر شوید

۹۵/۱۲/۱۷ شماره 60 ۶۰
شماره 60 ۶۰
فردای کرمان شماره ۶۰ ۹۵/۱۲/۱۷