مبلغ زکات فطره و کفاره برای سال 1396

۹۶/۰۴/۰۷ شماره 2225 ۲۲۲۵
شماره 2225 ۲۲۲۵
ندای وحدت شماره ۲۲۲۵ ۹۶/۰۴/۰۷