مبنای بوکس احترام به پیشکسوتان و میدان دادن به جوانان است

۹۴/۰۹/۰۴ شماره 332 ۳۳۲
شماره 332 ۳۳۲
کرمان ورزشی شماره ۳۳۲ ۹۴/۰۹/۰۴