متاسفانه در کشور هیچگاه بخش خصوصی واقعی و قدرتمند وجود نداشته است

۹۵/۱۲/۲۳ شماره 2159 ۲۱۵۹
شماره 2159 ۲۱۵۹
ندای وحدت شماره ۲۱۵۹ ۹۵/۱۲/۲۳