متلاشی شدن صنعت زغالی در صورت ادامه روند کنونی

۹۵/۰۳/۰۳ شماره 313 ۳۱۳
شماره 313 ۳۱۳
همراه کرمان شماره ۳۱۳ ۹۵/۰۳/۰۳