متهمان توهین به رئیس جمهور در حال تعقیب و بازجویس هستند

۹۶/۰۴/۱۲ شماره 229 ۲۲۲۹
شماره 229 ۲۲۲۹
ندای وحدت شماره ۲۲۲۹ ۹۶/۰۴/۱۲